Chế độ xem phố trên Google

Chế độ xem phố trên Google

Bạn có thể nhìn qua bên trong các phòng bằng cách sử dụng Google Street VIew!